filin_dimitry (filin_dimitry) wrote,
filin_dimitry
filin_dimitry

Categories:

18 апреля (01 мая) 2020 года. Святые дня, молите Бога о нас! (ч.2)

Продолжение…


Священномученик Кирилл VI (Серпедзоглу), патриарх Константинопольский

Священномученик Кирилл VI (Серпедзоглу)


В миру Константин Серпедзоглу (Σερπεντζόγλους), родился около 1769 или 1775 года в бедной семье в Адрианополе, Османская империя (ныне Эдирне, Турция). Учился в школе в родном городе. Отличился в учёбе и снискал расположение митрополита Адрианопольского Каллиника, который стал его покровителем. По окончании образования был рукоположен владыкой Каллиником во диакона и оставлен при нём секретарём.

В 1792 году последовал за митрополитом Каллиником в Никею или же, по другим данным, сблизился с митрополитом Ефесским Гавриилом и поступил диаконом и секретарём к нему.
Так или иначе, в 1801 году, когда митрополит Каллиник сделался патриархом Константинопольским, Кирилл также перебрался в Константинополь и был определён великим патриаршим архидиаконом. В годы прохождения этого служения много трудился в деле переустройства Патриаршей школы.
В сентябре 1803 года был хиротонисан во епископа с возведением в сан митрополита Иконийского. В течении следующих семи лет развил большую просветительскую деятельность среди вверенной ему паствы: основывал школы, снабжал средствами малоимущих студентов, распространял книги и восстанавливал старые храмы.
В октябре 1810 года был переведён - вероятно по просьбе его земляков - на Адрианопольскую митрополичью кафедру. Продолжал здесь плодотворную деятельность, обретая известность как духовный писатель и литератор.

4 марта 1813 года был возведен на Константинопольский патриарший престол. Главной его заботой как и прежде было просвещение. Среди его начинаний - основание музыкальной школы в 1815 году, переустройство Народной больницы, упорядочение образовательной деятельности и распространение духовных книг. В целом его труды и управление принесли Константинопольской Церкви много пользы.
Возможно, что в годы патриаршества он вступил в связь с греческим освободительным "Дружным обществом". 13 декабря 1818 года оставил патриарший трон - по воле, как говорили, султана Махмуда II - и удалился в родной Адрианополь.

В годы его пребывания на покое шла деятельная подготовка греческого восстания против турецкого ига, и, когда бунт наконец начался, бывшего патриарха обвинили в пособничестве восставшему "Дружному обществу". Султанский указ включил его имя в список духовенства подлежащего казни. Бывший патриарх Кирилл был казнён через повешение в порту Адрианополя. Произошло это в апреле 1821 года: 17 или 30 апреля, а по другим данным - 18 апреля, в понедельник по Светлой седмице.

Мученичество св. патриарха Кирилла VI Константинопольского
(Мученичество св. патриарха Кирилла VI Константинопольского)


Мощи и почитание

Его тело было оставлено висящим в течении трёх дней, а после этого брошено в реку Марицу. Однако, Божьим Промыслом его вымыло на берег у села Пифий (Πύθιο), на границе Фракии. Честные мощи были погребены селянином Христосом Аргириу и прославились чудесами, так что местные жители стали праздновать память замученного патриарха. Было издано краткое жизнеописание святого с многочисленными свидетельствами чудес, происходивших по молитвам к святому.

26 июня 1988 года была устроена часовня (параклис) во имя святого тщанием Лины Калла-Хаджи в память о её муже и родителях. 11 мая 1989 года гробница святого была открыта и его мощи были обретены благоуханными. 8 сентября 1991 года последовало посвящение храма во имя патриарха-священномученика. Наконец, 8 июля 1993 года Священный Синод Элладской Православной Церкви внёс имя новосвященномученика патриарха Кирилла VI Константинопольского в святцы Церкви. Небольшая часть мощей святого в серебряном ковчежце хранится в Афонском Ватопедском монастыре.


Священномученик иерей Виссарион
(Селинин Виссарион, +1918)

сщмч_Вмссарион_Селинин


Священномученик Виссарион (Виссарион Мефодиевич Селинин) окончил два класса Владимирской Духовной семинарии и с 1896 года служил псаломщиком во Владимирской епархии. В 1899 году Виссарион Мефодиевич был назначен псаломщиком в храм в селе Песчанское Павлодарского уезда Омской губернии, в 1902 году – рукоположен во диакона к этой церкви, в 1905 м – переведен в храм во имя святых мучеников Флора и Лавра в городе Павлодаре, в 1906 году – рукоположен во священника ко храму в селе Ильинка. В 1910 году отец Виссарион перешел в Туркестанскую епархию и служил в храме в селе Герасимовка Лепсинского уезда, с 1911-го – в селе Ивановском того же уезда. В 1916 году отец Виссарион был назначен настоятелем храма Илии пророка в селе Урджар Лепсинского уезда Семиреченской области и благочинным церквей Урджарского округа.

Церковь Илии Пророка - Урджар (б. станица Урджарская) - Казахстан
(Церковь Илии Пророка - Урджар (б. станица Урджарская) - Казахстан)


Отец Виссарион был убит ( изрублен шашками) в 1918 году пришедшими к власти безбожниками-большевиками в день празднования ими 1 мая, о чем извещена была паства епископом Верненским и Семиреченским Пименом (Белоликовым).

Причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания в августе 2000 года на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви.

Мощи сщмч.Виссариона в Свято-Ильнском храме с.Урджар
(Мощи сщмч.Виссариона в Свято-Ильнском храме с.Урджар)

Обретение мощей совершено 26 октября 2001 года. Мощи священномученика Виссариона почивают в деревянной раке в Свято-Ильинском храме села Урджар Восточно-Казахстанской области.


Преподобный Евфимий Чудотворец

Время жизни святого неизвестно. По преданию, с юности он стремился к монашеской жизни. Родители нашли ему невесту, но Евфимий, отказываясь жениться, принял монашеский постриг. В обители он выказывал примерное усердие в служении братиям, выполняя различные послушания.

Узнав о том, что его хотят избрать игуменом, святой покинул монастырь, чтобы избежать людской славы, и удалился в уединённое место. Там он проводил чрезвычайно суровую подвижническую жизнь, позволившую ему снискать от Бога дар чудотворения. Преподобный Евфимий возвращал зрение слепым, воскрешал мёртвых и утешал скорбящих.

Дожив до глубокой старости, он почил в мире.Преподобномученица игумения Тамара
(Сатси, +01.05.1942)

прмч_Тамара_Сатси


Преподобномученица Тамара родилась в 1876 году на хуторе Уустало волости Касти Гапсальского уезда Эстляндской губернии в лютеранской семье крестьянина Георга и Мари Сатси. Родители нарекли девочку Марией. Когда Марие было 7 лет умерла ее мать, а вскоре и отец. В 1886 году в селе Марьямаа, к лютеранскому приходу которого относился хутор Уустало, открылся православный приход, тогда многие из лютеранской веры перешли в православную. Окончив 4 класса сельской школы, Мария поступила в 1888 году в возрасте 12 лет в приют для девочек-сирот при женской общине в Иевве, основанной в этом же году. В приюте воспитанницы обучались чтению, письму и другим предметам, а также рукоделию, иконописному и золотошвейному мастерству. В 1892 году община была преобразована в Свято-Успенский женский монастырь, первой настоятельницей которого стала игуменья Варвара (Блохина).

В 1895 году воспитанница приюта Мария Сатси была переведена в монастырь и «облечена в черную одежду»,то есть в подрясник, в ноябре того же года облечена в апостольник, в апреле 1897 года пострижена в рясофор. В 1898 году игуменья Варвара (Блохина) стала неугодна проживающей поблизости в своем имении княгине Елизавете Шаховской и была определена Архиепископом Рижским Арсением в Казанскую епархию. Игуменья Варвара предложила некоторым послушницам поехать с ней. Таким образом 6 послушниц, в том числе Мария Сатси переместились в город Казань. Живя в монастыре Мария пела на клиросе и помогала в швейной мастерской. Игумения Варвара прожила в одном из монастырей города Казани до 1902 года, когда она была назначена настоятельницей Козьмодемьянского Троицкого монастыря. Мария также перешла в этот монастырь. Здесь она исполняла послушание певчей и письмоводительницы.

Чебоксарская женская община также относилась к Козьмодемьянскому монастырю и мать Варвара сумела вывести к благополучию обе обители. В январе 1915 года умерла игуменья Варвара. Новая игуменья Алевтина (Торопова) так характеризует послушницу Марию (из монастырских ведомостей за 1916 год): «поведения весьма хорошего, к послушаниям способна».Пройдя многолетний послушнический искус Мария 19 июля 1917 года принимает монашеский постриг с именем Тамара. Постриг совершил будущий священномученик архимандрит Сергий (Зайцев), настоятель Зилантового монастыря в Казани, благочинный монастырей Казанской епархии. Через год в сентябре 1918 года он будет расстрелян вместе с братией своего монастыря красноармейцами.

Чебоксары. Спасо-Преображенский женский монастырь
(Чебоксары. Спасо-Преображенский женский монастырь)

В 1918 году в Козьмодемьянский монастырь приезжает архимандрит Феодосий с указом о назначении монахини Тамары казначеей Чебоксарской женской монашеской общины. Заведующая общиной в честь Владимирской Божией Матери, где в то время подвизалось около 100 сестер, монахиня Арсения болела.При монастыре существовал до 1919 года приют для девочек. В 1920 году скончалась монахиня Арсения и мать Тамара стала исполнять обязанности заведующей общины. Новая власть проводит конфискацию имущества общины, намеревается упразднить саму общину и закрыть ее храмы. Насельницы обратились к властям со следующим письмом:

«1920 года 28 дня. Мы, нижеподписавшиеся насельницы Владимирской женской общины, узнав о намерении представителей местной власти закрыть церковь Владимирской общины, древнюю святыню существующую с 1625 года, единодушно выражаем свой протест против этого намерения, оскорбляющего наше христианское религиозное чувство. Закрытие общины будет посягательством на ту свободу веры, которая подтверждена самим же советским правительством. При сем объясняется, что со стороны общины уже принесена жертва уступкою деревянного храма и всех прочих жилых помещений, кроме маленького деревянного флигеля, оставленного в пользование сестер, а потому мы насельницы Владимирской общины, ни в коем случае не можем согласиться на уничтожение нашей святыни, каким бы благовидным предлогом это не объяснялось. Посему усердно просим подлежащих властей оставить нам последний каменный храм в неприкосновенности, в чем и подписуемся».
Заведующая общиной Тамара и другие (всего 56 подписей).

В 1924 году в город Чебоксары прибывает викарий Казанской епархии епископ Чебоксарский Афанасий(Малинин) и Владимирскую монашескую общину объявляет самостоятельным монастырем. Монахиня Тамара назначается настоятельницей и возводится во игумении. В 1926 году советской властью монастырь был закрыт, но продолжал существовать как Владимирская религиозная община. В сентябре 1926 года от заведующего Чебоксарской садово-огородной школой в Горсовет поступила жалоба, что « оставшиеся монахини пасут свой скот на усадьбе школы. Надлежало бы принять меры ко взысканию за пастьбу скота. Плодовый сад школы стравливается. Благодаря безнаказанности скот монахинь объел и обломал деревья и таким образом убавил на 75% ценность сада» и тому подобное. Эта самая усадьба и плодовый сад ранее принадлежали монастырю. В январе 1927 года Президиум Чебоксарского Горсовета постановил, «считая необходимым, ввиду жилищного кризиса, переживаемого в городе и нанесения ущерба хозяйству бывшего женского монастыря, просить НКВД обсудить вопрос о дальнейшем пребывании монашек в помещениях бывшего монастыря».

В то время в общине еще оставалось 34 сестры. Они ютились в здании церкви, сторожке при церкви, некоторых хозяйственных постройках бывшего монастыря: хлев, курятник, переделанных под жилые помещения и двух маленьких домиках, выстроенных старанием сестер. Тогда монахинь оставили жить там же, а дело о вредительстве сада было передано в Нарсуд. В таких условиях давления со стороны властей монастырь продолжал существовать, как религиозная община до января 1930 года. Тогда был закрыт последний храм монастыря и отобраны помещения, где жила мать Тамара с оставшимися сестрами. Священником храма при общине с 1927 года являлся бывший насельник закрытого в 1924 году Чебоксарского Свято-Троицкого монастыря иеромонах Николай (Танащук). В 1940 году он был приговорен к 6 годам лишения свободы и скончался в заключении в Алатырской колонии.

После ликвидации властями общины мать Тамара поселилась у своей бывшей помощницы по управлению монастырем Анастасии Тимофеевой, которую знала еще по Пюхтицкому монастырю. Дом их находился недалеко от бывшего женского монастыря. В 30-х годах мать Тамара продолжала свой молитвенный подвиг: читала Священное писание, духовную литературу, а также занималась необходимыми делами по хозяйству.

В мае 1941 года, когда мать Тамара пасла корову, с ней познакомился бывший священник Худов, работавший охранником «Садвинтреста», который и дал следствию ложные показания об антисоветских высказываниях игуменьи Тамары.

Ночью 25 июня 1941 года сотрудники НКВД провели обыск в доме игуменьи Тамары. Тогда же ночью она была арестована и заключена в Чебоксарскую тюрьму. 27 и 30 июня состоялись допросы игуменьи Тамары. 30 июня тот же бывший священник дал показания об антисоветской агитации игуменьи, которая отвергла обвинения. Следователь тщательно допрашивал о том, как мать Тамара попала из Эстонии в Чувашию, подозревая ее в шпионаже. На третьем допросе, состоявшемся 2 июля, на вопрос следователя «какие причины понудили вас идти в монастырь?» мать Тамара ответила, «что никакие причины меня не понудили идти в монастырь, а я пошла по своему собственному желанию для спасения своей души».

На 4-ом допросе, состоявшемся 9 июля на вопрос следователя подтверждаете ли вы показания свидетеля Худова о вашей контрреволюционной клевете на жизнь при советской власти мать Тамара ответила, что «не подтверждает, ибо никогда и нигде она никакую контрреволюционную клевету о жизни при советской власти не высказывала и со свидетелем Худовым у нас разговор был только о книге «Добротолюбие», которую он просил отдать ему для чтения».
11 июля состоялась очная ставка между игуменьей Тамарой и свидетелем Худовым. На этой очной ставке мать Тамара виновной себя в агитации против Советской власти не признала.

14 июля было объявлено об окончании следствия и предъявлено обвинительное заключение по статье 58 пункта 10 части первой Уголовного Кодекса. Обвиняемая ответила, что дополнить следствие ничем не желает.
25 июля Судебная Коллегия по уголовным делам Верховного Суда Чувашской АССР определила обвинительное заключение утвердить и игуменью Тамару предать суду.

31 июля состоялось судебное заседание, на котором свидетель Худов настаивал на своих показаниях об антисоветских высказываниях игуменьи.

В этот же день суд приговорил игуменью Тамару к 10 годам лишения свободы. Кассационная жалоба в Верховный Суд СССР о пересмотре приговора была рассмотрена и приговор признан правильным.
Игуменья Тамара была этапирована в исправительно-трудовую колонию номер 1 Наркомата Юстиции, находящуюся неподалеку от города Алатырь Чувашской АССР. От линии железной дороги шла ветка вглубь леса на 24 километра, где и располагалась колония. Заключенные занимались лесоразработками и изготовлением изделий из древесины. Мать Тамара пережила суровую зиму 1941-42-х годов, когда в период начавшейся войны с Германией в колонии происходили массовые смерти заключенных из-за голода и болезней, в том числе многих священнослужителей и верующих.

Преподобномученица игумения Тамара Сатси


Весной,1 мая 1942 года, как гласит запись в акте о смерти, игуменья Тамара скончалась от порока сердца и была погребена в безвестной могиле на кладбище исправительно-трудовой колонии.

12 октября 2007 года на заседании Священного Синода под председательством Святейшего патриарха Алексия II игуменья Тамара (Сатси) причислена к собору новомучеников и исповедников Российских.Икона Богородицы Максимовская

икона_Божьей_Матери_Максимовская


Названа Максимовская икона по имени митрополита Владимирского и всея Руси Максима, возглавлявшего Русскую Церковь с 1283 по 1305 год. Митрополиту достался тяжёлый святительский крест церковной власти во времена татаро-монгольского ига. Ему приходилось ездить в Золотую Орду, примирять воевавших между собой русских князей, устранять неустройства в церковной жизни, бороться с косностью и невежеством. Учитывая сложившуюся на Руси ситуацию, митрополит Максим принял решение перенести митрополичью кафедру из Киева во Владимир. Вскоре произошло чудесное явление, которое укрепило митрополита и всю Церковь в правильности принятого решения.

Однажды во время сна святителю Максиму явилась Богородица и похвалила его за решение перевести кафедру во Владимир. В знак особого Своего покровительства Богородица подарила ему омофор (плат, который часто изображают на иконах Божией Матери). Проснувшись, митрополит этот омофор обнаружил в своих руках. Услышав от митрополита Максима рассказ о явлении Божией Матери, великий князь Андрей приказал изготовить для обретенной святыни специальный золотой ковчег. В память о чудесном событии была написана икона Божьей Матери, получившая название Максимовской.

Почитание Максимовской иконы Божьей Матери началось практически сразу после написания, так как от неё начали проистекать чудеса исцелений. Широкую огласку получил случай полного исцеления безнадёжно больного сына владимирского чиновника после того, как образ привезли в дом чиновника и отслужили перед ним молебен.
В 1412 году во время нашествия на Владимир татарского царевича Талыча золотой ковчег с омофором вместе с другими церковными святынями был сокрыт в безопасном месте ключарём Владимирского собора Патрикием. Овладевшие городом татары ворвались в собор и начали пытать ключаря, требуя выдачи места, где спрятаны церковные сокровища. Ключарь предпочёл мучительную смерть, но тайны так и не открыл. Впоследствии во Владимире неоднократно пытались обнаружить место тайника, но все попытки не увенчались успехом. Древние церковные святыни, в том числе и омофор Богородицы, до сих пор таятся во владимирской земле.

В настоящее время Максимовская икона Богородицы находится во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

Тропарь
глас 4
Днесь светло красуется славнейший град Владимир, радостно совершая, Владычице, праздник явления Твоего святителю Максиму, в нем бывшаго, о немже ныне воспоминающе и молящеся Тебе, взываем сице: о Пречудная Владычице Богородице, молися Превечному Архиерею — Сыну Твоему, да непоколебиму утвердит Церковь Православную, град наш Владимир и всю Русскую землю в мире сохранит и спасет в правоверии души наша.

Кондак
глас 6
Призри на нас, Всепетая Богородице, возсияй просвещение сердцем помраченным и озари стадо Твое, Пречистая, елика бо хощеши и можеши, яко Мати сущи Зиждителя, и возопий молящим Тя: Аз есмь с вами, и никтоже возможет на вы.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой святый, егоже святитель Максим даде граду Владимиру в покров и всем верным во спасение.

Молитва ко Пресвятой Богородице пред Ее иконою «Максимовская»

Нескверная, неблазная, нетленная, пречистая, Чистая Дево, Богоневесто Владычице, яже Бога Слова человеком преславным Твоим Рождеством соединившая, и отринувшееся естество рода нашего небесным совокупльшая, яже ненадежных едина надеждо и боримых помоще, готовое заступление к Тебе притекающих, и всех христиан прибежище! Не гнушайся мене грешнаго, сквернаго, скверными помыслы и словесы и деяньми всего себе непотребна сотворша, и разумом лености сластей жития раба бывша. Но яко человеколюбиваго Бога Мати, человеколюбне умилосердися о мне грешнем и блуднем, и приими мое еже от скверных устен приносимое Тебе моление; и Твоего Сына и нашего Владыку и Господа, Матернее Твое дерзновение употребляющи, моли, да отверзит и мне человеколюбныя утробы Своея благости, и презрев моя безчисленная прегрешения, обратит мя к покаянию, и Своих заповедей делателя искусна явит мя. И предстани мне присно, яко милостивая и милосердая и благолюбивая, в настоящем убо житии теплая предстательница и помощница, сопротивных нашествия отгоняющи, и ко спасению наставляющи мя, и во время исхода моего окаянную мою душу соблюдающи, и темныя зраки лукавых бесов далече от нея отгоняющи, в страшный же день суда вечныя мя избавляющи муки, и неизреченныя славы Твоего Сына и Бога нашего наследника мя показующи; юже и да улучу, Владычице моя, Пресвятая Богородице, Твоим ходатайством и заступлением, благодатию и человеколюбием Единороднаго Сына Твоего, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.


Tags: Новомученики и Исповедники Российские, Православие, Святые дня, икона Божьей Матери Максимовская
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments